Need Help ?
Call: +977- 088680138

सुझाव सम्पर्क

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रुकुम फोन नम्बर ०८८५३०१०१ Email : deorukum@gmail.com

जिल्ला शिक्षा कार्यालय

खलँगा गा.वि.स.- ३, पिपलनेटा,रुकुम

फोन नम्बर -०८८५३०१०१

प्याक्स नं- ०८८५३०१०१

Email : deorukum@gmail.com

Website-www.deorukum.gov.np